Avís legal

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la protecció de dades de caràcter personal, us fem coneixedor que les vostres dades personals que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de la mercantil CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, amb Nom Comercial: INTEC, NIF: B61530378, Amb data 19 de febrer de 1998, núm. protocol: 518, inscrita al Registre Civil de Barcelona, tom 30979, foli 208, full núm. B-182.111, inscripció 1a. Domicili: C/ RIERA DE LA TARGA 53 – 08339 – VILASSAR DE DALT – BARCELONA, La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de grupintec.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, o a tercers.

CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L,no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en las páginas de Internet de CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L,

Amb els límits establerts a la llei, CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet. Els continguts i la informació de les pàgines d’Internet de CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. Tanmateix, els continguts i la informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’INSTITUT TÈCNIC DE FORMACIÓ VIAL DE CATALUNYA

Així mateix, per accedir als serveis que CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, us informem que les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, per tal de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a info@grupintec.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els continguts subministrats per INSTITUT TÈCNIC DE FORMACIÓ VIAL DE CATALUNYA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquest, reservant-se CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, tots aquests drets . La cessió dels drets esmentats precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L,, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, consegüentment, no s’hi ha de confiar com si ho fos. CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió a la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis continguts.

En ningún caso CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, els seus sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si escau, directament o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per oa través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, d’errors operatius o d’interrupcions en el servei o transmissió o d’errors en la línia en l’ús de la web web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, no es fa responsable de les webs no pròpies a què es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços («links») o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un enllaç o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i risc i ventura exclusiva de l’usuari. CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, no recomana ni garanteix cap de la/les Informació/és obtinguda/des per o mitjançant un enllaç, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un enllaç, o de la Informació obtinguda a través de ell, incloent altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un enllaç, tant en connectar a la web de CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, como al acceder a la información de otras webs desde la misma.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza «Cookies», és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació: 1) Data i hora de la darrera vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre navegador. Tot i això, CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Aquesta web és propietat de CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, Els drets de propietat intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços (hiperlinks) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L, l’ús que l’usuari pugui dur a terme, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar-ne els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquest web sense la prèvia autorització per escrit de CENTRES D’ENSENYANCES DEL MARESME S.L,

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, li pugui correspondre.